85434

تنگ شدن فضای تنفس استعمار در سرزمین های اسلامی/ با تمام قدرت در برابر ...

جانشین فرمانده‌ کل سپاه گفت: امروز می‌بینید که چگونه فضای تنفس استعمار در سرزمین‌های اسلامی تنگ شده است، سرزمین‌هایی که زمانی در آنجا فرش قرمز برای مقامات غربی پهن می‌شد امروز میدان جهاد برای جهاد مس...
78549

پایه‌های حاکمیت آل‌خلیفه در آستانه فروپاشی است...

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اقدام ضد انسانی آل خلیفه در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم اظهار داشت: تاریخ دور و نزدیک به ما ثابت کرده این رژیم‌ها دچار فرسودگی و پوکی استخوان سیاسی شده و پایه‌های حاکم...