13941024000190_PhotoA

دیپلماسی که فضا را برای بیشترین امتیازگیری دشمن مهیا می‌کند، لایق نیست...

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه اگر همه روابط را در مذاکره با آمریکا بلوکه کنیم، آیا این دیپلماسی موفق است؟ گفت: دیپلماسی که فضا را برای بیشترین امتیازگیری دشمن مهیا می‌کند، لایق نیست....