13940929000147_PhotoA

آنهایی هدف موشک‌های ایران هستند که هوس تعدی و تجاوز دارند/ تلاش ریاض ب...

وزیر خارجه با بیان اینکه برنامه موشکی ایران تعارضی با قطعنامه شورای امنیت ندارد، گفت: برنامه موشکی ایران دفاعی است و صرفا کشورهایی را هدف خواهد گرفت که هوس تعدی و تجاوز به این کشور را داشته باشند....