e2ad8b69042b9b1779ce7d6a5fa4d265_L

اعتیاد اینترنتی/ قسمت (۲)

« ایوان گلدبرگ » (۱۹۹۵ ) اعتیاد به اینترنت را یکی از آسیب‌های روان شناختی بسیار زیان بخش می‌داند که کنش به هنجار و سلامت روانی فرد را در جنبه‌‌های مختلف مختل می‌کند. برخی پیامد های منفی اعتیاد به این...
dfd56ec516270ddb1a6acdd0b88948d4_L

اعتیاد اینترنتی/ قسمت (۱)

لفظ « اعتیاد » ، بیش تر تداعی گر اعتیادهای سنتی هم چون اعتیاد به مواد مخدر است اما اعتیاد از طریق اینترنت ، وجه جدیدی از اعتیاد هاست ....
45a827496a0a9e507735bf02f1278469_L

جایگاه اینترنت و تاثیر آن بر جامعه

اینترنت از جمله ابزارهای رسانه ای نوین است که موجب انتقال اطلاعات، ایده ها و افکار می گردد که می تواند افکار مثبت یا منفی را الغا کند؛ جدای از آن نقش اینترنت در زندگی روزمره افراد نیز مورد توجه است....