139504081303498438021124

توصیه امام علی(ع) به پزشکان

هر کس در حالى که براى خویش برائت نگرفته، به معالجه چیزى بپردازد و آن چیز هلاک شود، ضامن خواهد بود.