139310180932185344460824

نوبخت:اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی‌ پیشرفت برای ما بحث جدیدی ن...

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پی افزایش انتقادها درخصوص کم توجهی دولت به «اقتصاد مقاومتی» و «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» در اظهارنظر جدیدی تصریح کرد اینها برای ما بحث جدیدی نبوده، و در سال ۸۷ ت...