139408211554317696500124

منع آمد و شد در فقیرترین شهر تونس

در پی درگیری بین نیروهای پلیس تونس و شهروندان این کشور در شهر القصرین که در اعتراض به بحران بیکاری تظاهرات کرده بودند، ۲۴۶ نفر زخمی شدند....