707306

اعتکافی خانوادگی،همراه با مهد کودک+جزئیات...

در اطلاعیه این گروه فرهنگی آمده است که برای کودکان، مکانی به عنوان مهد کودک همراه با مربی در نظر گرفته شده است تا والدین با فراغ بیشتری به مراسم اعتکاف بپردازند.همچنین برای والدین مباحث تربیتی همراه ...