139502061444078977577924

انتخاب رییس شورای شهر تهران در هفته آینده از نگاه روزنامه اصلاح طلبان ...

تا چند روز دیگر آخرین دوره انتخابات ریاست شورای شهر در دوره چهارم عمر شورا برگزار می‌شود. رقابتی سنتی با حضور دو رقیب سنتی یعنی احمد مسجد جامعی از سوی طیف اصلاح‌طلبان و مهدی چمران به عنوان نماینده اص...