تشکیلات

اصل چهل و یکم الی چهل وسوم از مهارت های کار تشکیلاتی...

اصل چهل و یکم: پرهیز از حکم براساس حدس و گمان اینکه ما براساس یک سری قرائن و شواهد که یقین آور نیستند و صرفاً ظن و گمان می سازند ، موضع میگیریم و استناد می کنیم ؛ با اندک اطّلاعات و چند مقاله و اخبار...
تشکیلات

اصل شانزدهم الی بیستم مهارت های کار تشکیلاتی...

اصل شانزدهم اصل زبان شناسی مخاطب هر مخاطب ، از هر نظر با دیگری متفاوت است؛ سلیقه های متفاوت گرایش های مختلف تفاوت های فردی ذهنیت ها ظرفیت های ویژه هریک را از دیگری متمایز می سازد ، آگاهی از میزان توا...
تشکیلات

اصل دهم الی دوازدهم مهارت های کار تشکیلاتی...

اصل دهم : اصلی و فرعی کردن مسائل در تشکیلات رهبر معظم انقلاب دربارۀ اصلی و فرعی کردن مسائل می فرمایند : ((یک نکته دیگری که وجود دارد ، بحث اولویت هاست ، نگاه کنید ببینید چه کاری زمین مانده است . حالا...
تشکیلات

اصل نهم از مهارت های کار تشکیلاتی

اصل نهم : بصیرت سیاسی در تشکیلات بصیرت سیاسی لازمه یک تشکیلات انقلابی است ، بالاخص تشکیلات انقلابی به رهبر بصیر نیازمند است . مراد از بصیرت سیاسی ، دست یافتن به قدرتی است که انسان بتواند به واسطه آن ...
تشکیلات

اصل هشتم از مهارت های کار تشکیلاتی

اصل هشتم : کادر سازی در تشکیلات کادرسازی برای تشکیلات انقلابی اصل است و تشکیلاتی که کادرسازی نداشته باشد به انسداد می رسد. رهبر معظم انقلاب درباره کادرسازیِ امام خمینی می فرمایند:...