139411172259459887057884

عربستان از نظر نظامی فاقد توان ایجاد تغییر در وضعیت منطقه است /سپاه به...

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: عربستان در سیاست‌ها، استراتژی‌ها و در حمایت‌های مالی و تحریکات منطقه‌ای ممکن است که برای به آشوب کشاندن ملت‌های مسلمان ید طولایی داشته باشد، اما از نظر نظامی فاقد توان ایج...