خودشناسی

درسنامه خودشناسی گام اول در تربیت اسلامی -قسمت پانزدهم...

قسمت پانزدهم از آموزش کتاب خودشناسی گام اول در تربیت اسلامی همراه با متن و صوت آموزشی(۱۵ جلسه) تذکر: این دوره اصلی ترین دوره ویژه مربیان و سرگروه های صالحین می باشد که از سوی تعلیم تربیت سپاه تهران آ...
خودشناسی

درسنامه خودشناسی گام اول در تربیت اسلامی -قسمت چهاردهم...

قسمت چهاردهم از آموزش کتاب خودشناسی گام اول در تربیت اسلامی همراه با متن و صوت آموزشی(۱۵ جلسه) تذکر: این دوره اصلی ترین دوره ویژه مربیان و سرگروه های صالحین می باشد که از سوی تعلیم تربیت سپاه تهران آ...
خودشناسی

درسنامه خودشناسی گام اول در تربیت اسلامی -قسمت سیزدهم...

قسمت سیزدهم از آموزش کتاب خودشناسی گام اول در تربیت اسلامی همراه با متن و صوت آموزشی(۱۵ جلسه) تذکر: این دوره اصلی ترین دوره ویژه مربیان و سرگروه های صالحین می باشد که از سوی تعلیم تربیت سپاه تهران آم...
خودشناسی

درسنامه خودشناسی گام اول در تربیت اسلامی -قسمت دوازدهم...

قسمت دوازدهم از آموزش کتاب خودشناسی گام اول در تربیت اسلامی همراه با متن و صوت آموزشی(۱۵ جلسه) تذکر: این دوره اصلی ترین دوره ویژه مربیان و سرگروه های صالحین می باشد که از سوی تعلیم تربیت سپاه تهران آ...
11

درسنامه خودشناسی گام اول در تربیت اسلامی -قسمت یازدهم...

قسمت یازدهم از آموزش کتاب خودشناسی گام اول در تربیت اسلامی همراه با متن و صوت آموزشی(۱۵ جلسه) تذکر: این دوره اصلی ترین دوره ویژه مربیان و سرگروه های صالحین می باشد که از سوی تعلیم تربیت سپاه تهران آم...
تشکیلات

اصل بیست و چهارم الی بیست و هفتم مهارت های کار تشکیلاتی...

اصل بیست و چهارم : شناخت اصول و مواضع تشکیلات شناخت مواضع تشکّل و آشنایی لازم با هر موضع گیری ، یکی از ضروریّات ، در آموزشِ اعضای تشکیلات است تا  عضو بتواند از عهده مسئولیت و وظایف خویش به خوبی برآید...
تشکیلات

اصل بیست و سوم مهارت های کار تشکیلاتی

اصل بیست و سوم : تهیه گزارش یکی از مهم ترین اقدامات جانبی در جریان سازی ها و به طور کلی فعالیت های فرهنگی ثبت و ضبط محتوا و گزارش تفصیلی برنامه هاست ، اهمّیت گزارش گیری به اندازه ای ضروری و زیاد است ...