139410201311126946878274

بنیاد خیریه اشرف؛ موسسه‌ای برای پوشش کارهای مافیایی در ایران...

در این اساسنامه ذکر شده بود برای درآمدزایی این بنیاد که طبعاٌ با وجود حضور اشرف در راس آن می‌بایستی آبرومند و چشمگیر باشد راه کارهایی از قبیل وقف اموال و شراکت در کارهای درآمدزای اقتصادی پیش بینی شده...