139504071107325118014094

الزام نصب نرم‌افزار آمریکایی در شبکه بانکی ایران بر اساس توافق با FATF...

رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت بر اساس توافق بانک مرکزی با FATF ایران باید به‌روی سیستم بانکی کشور یک نرم‌افزار آمریکایی نصب کند و تمام مبادلات بانکی زیر نظر...