5dfd7c770d8ffc7dbd51a07aae4c17a6_L

آیت الله شاه آبادی ، اسوه روحانیون انقلابی...

امام برای درس آیت الله شاه آبادی ارزش و احترام زیادی قائل بودند و می فرمودند: « اگر آیت الله شاه آبادی هفتاد سال تدریس می کرد، من در محضرش حاضر می شدم، چون هر روز حرف تازه ای داشت.»...