86610

برخی به دنبال تطهیر فتنه گران هستند/ بدون بسیج هیچ کاری در کشور جلو نم...

نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان با بیان این‌که «پشتوانه فرهنگ بسیجی باورهای اعتقادی است» گفت: شبهه‌زدایی از باورهای اعتقادی مهم است و بسیج باید به شبهه‌زدایی در عرصه مسائل اعتقادی بپردازد....