40c4a0aa5f1fd492d4de9b9de1fcd14f_L

نگاهی به آثار و آرای آیت الله شاه آبادی...

بدان که تو هستی و نمی میری . بدنست که می میرد ، تو هستی و زنده . حساب کار خودت را بکن که چه تهیه دیده ای برای زندگی آخرت . ببین برای این دو روزه ، که می دانی ثباتی در آن نیست ، چه کوششها و تقلاها می ...