13930612000723_PhotoA

حضور احتمالی پیاده‌نظام کشورهای منطقه در سوریه تصمیمی بسیار خطرناک و ب...

دبیر شورای عالی امنیت ملی حضور احتمالی پیاده‌نظام کشورهای منطقه بدون رضایت دولت قانونی سوریه را تصمیمی مداخله‌گرانه و بسیار خطرناک و بازگشت به عقب و نادیده گرفتن همه تلاش‌ها برای پایان بحران این کشور...