716331_Pu1tynOr

نبایسته‌های جذب در طرح صالحین (۲) ، ابلاغ پیام بیش از ظرفیت مخاطب...

مربی صالحین همچون باغبانی که دانه را کشت می‌کند و منتظر به ثمر نشستن آن می‌نشیند. پس او باید بداند که هر زمینی مناسب کشت محصولی خاص است، ظرفیت مشخصی دارد، باغبان آگاه، حتی یک دانه بذر را هم اضافی نمی...
67df04ded316a5b3c8f749febe0cedd2_XL

نبایسته‌های جذب در طرح صالحین (۳) ، جذب از طریق نیازهای کاذب...

فلاسفه انسان را حیوان ناطق می‌نامند و در تعریف ناطق می‌گویند: حیوانی است که دارای قوه تعقل است. در واقع عقل در انسان، ودیعه‌ای ارزشمند است که وجه تمایز او با سیر موجودات می‌باشد و اصولا همین قوه ارزش...
8f096abef1c84b031550e510893c2d4d_XL

مراد از تثبیت در شجره طیبه صالحین چیست؟...

دومین مرحله از مراحل سه گانه فرایند پیاده‌سازی صالحین در مسجد، مرحله تثبیت است. مراد از تثبیت در اجرای فرآیند شجره طیبه صالحین؛ ایجاد دلبستگی عضو به گروه، به گونه‌ای است که جدا شدن او از حلقه تربیتی...