تشکیلات

اصل بیست و یکم و بیست و دوم مهارت های کار تشکیلاتی...

اصل بیست و یکم : حرکت به اندازه توان برنامه ریزی و سنجش توان موجود در : مدیر تشکیلات اعضای تشکیلات و مخاطبان تشکیلات ، می تواند در حدّ زیادی موفّقیّت را تضمین نموده و درصد شکست را به حداقل برساند ، ا...