تشکیلات

آسیب شناسی تشکیلات قسمت اول

آسیب اوّل : خودمحوری در تشکیلات مجموعه ای را تصوّر نمایید که افراد آن هریک به تنهایی کار خود را با جدیت،کوشش و پشتکار،اما در جهات مخالف یکدیگر انجام می دهند.کاری که برآیند تلاش های آنان را در نهایت ب...