تشکیلات

آسیب شناسی تشکیلات قسمت ششم

آسیب دهم : عدم انطباق قول و عمل رهبر تشکیلات مدیری که گفتارش را با کردارش تصدیق نکند شخصیت و اعتبارش را در ذهن همکاران خود می شکند و در مجموع ، روحیه سهل انگاری ، اختلال و سرگردانی را تشکیلات زیر نظر...
تشکیلات

آسیب شناسی تشکیلات قسمت پنجم

آسیب هشتم : سوء استفاده از تشکیلات طبع عافیت طلب و فزونخواه آدمی ، بر اساس طبعیّت از هوای نفس میل دارد به اینکه دیگران را در جهت مصالح خود به کار گیرد و همه چیز را به خود و اطرافیان و وابستگان خود اخ...
تشکیلات

آسیب شناسی تشکیلات قسمت چهارم

آسیب ششم : روزمرگی ورکود در تشکیلات خطر دیگری که در مسیر هر تشکیلاتی ممکن است پیش بیاید ابتلای آن به(( روز مرگی )) است، آهنگ کار در یک تشکیلات اسلامی هرگز نباید چنین باشد . تشکّل اسلامی باید هر روز ب...
تشکیلات

آسیب شناسی تشکیلات قسمت سوم

آسیب چهارم : حضور افراد تشکیلات سوز در بدنه اصلی از مهم ترین عوامل از هم گسیختگی و هرج و مرج تشکیلات،حضور افراد تشکیلات سوز در بدنه اصلی نیروها است، که سبب از بین رفتن انسجام تیمی بخصوص در فعالیت های...
22

آسیب شناسی تشکیلات قسمت دوم

آسیب دوم : کار سطحی در تشکیلات سطحی نگری باعث می شود که استقرار تشکیلات به خطر بیفتد که در این مجال به پاره ای از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این باره اشاره میشود: ((به کارهای سطحی نباید اکتفاء کرد ...
تشکیلات

آسیب شناسی تشکیلات قسمت اول

آسیب اوّل : خودمحوری در تشکیلات مجموعه ای را تصوّر نمایید که افراد آن هریک به تنهایی کار خود را با جدیت،کوشش و پشتکار،اما در جهات مخالف یکدیگر انجام می دهند.کاری که برآیند تلاش های آنان را در نهایت ب...