69686

آماده پاسخگویی به هر گونه تجاوز در آسمان کشور هستیم/ در صورت لزوم با م...

معاون هماهنگ کننده نهاجا گفت: نهاجا آمادگی برای پاسخگویی به هر گونه تجاوز و تهدید دشمن خارجی در حراست از آسمان کشور خود را متعهد می داند. به گزارش صالحین تهران بزرگ؛ امیر سرتیپ نصیرزاده معاون هماهنگ ...