139411101534474497001614

فقط ۳۵ درصد از بودجه آب و برق را در سال ۹۴ گرفتیم...

وزیر نیرو گفت: سال ۹۴ سال سختی برای صنعت آب و برق کشور بود، از یکسو با تنگنای مالی مواجه بودیم و از سویی نیز به دلیل کاهش صادرات نفت و کاهش شدید قیمت نفت، فقط موفق شدیم تا ۳۵ درصد اعتبارات عمرانی خود...