تشکیلات

آسیب شناسی تشکیلات قسمت سوم

آسیب چهارم : حضور افراد تشکیلات سوز در بدنه اصلی از مهم ترین عوامل از هم گسیختگی و هرج و مرج تشکیلات،حضور افراد تشکیلات سوز در بدنه اصلی نیروها است، که سبب از بین رفتن انسجام تیمی بخصوص در فعالیت های...