22

آسیب شناسی تشکیلات قسمت دوم

آسیب دوم : کار سطحی در تشکیلات سطحی نگری باعث می شود که استقرار تشکیلات به خطر بیفتد که در این مجال به پاره ای از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این باره اشاره میشود: ((به کارهای سطحی نباید اکتفاء کرد ...