تشکیلات

اصل شصت و یکم الی شصت و چهارم مهارت کار تشکیلاتی...

اصل شصت و یکم: اختلاط برادران و خواهران باید پذیرفت که بر اساس اختلافات روحیات و تمایلات و بر اساس آن تمایزات کارکردی، هیچ لزومی ندارد دقیقا همان نقش هایی که آقایان در یک فعالیت اجتماعی ایفا می کنند،...