خودشناسی

درسنامه خودشناسی گام اول در تربیت اسلامی -قسمت سیزدهم...

قسمت سیزدهم از آموزش کتاب خودشناسی گام اول در تربیت اسلامی همراه با متن و صوت آموزشی(۱۵ جلسه) تذکر: این دوره اصلی ترین دوره ویژه مربیان و سرگروه های صالحین می باشد که از سوی تعلیم تربیت سپاه تهران آم...