تشکیلات

اصل بیست و سوم مهارت های کار تشکیلاتی

اصل بیست و سوم : تهیه گزارش یکی از مهم ترین اقدامات جانبی در جریان سازی ها و به طور کلی فعالیت های فرهنگی ثبت و ضبط محتوا و گزارش تفصیلی برنامه هاست ، اهمّیت گزارش گیری به اندازه ای ضروری و زیاد است ...