تشکیلات

اصل شانزدهم الی بیستم مهارت های کار تشکیلاتی...

اصل شانزدهم اصل زبان شناسی مخاطب هر مخاطب ، از هر نظر با دیگری متفاوت است؛ سلیقه های متفاوت گرایش های مختلف تفاوت های فردی ذهنیت ها ظرفیت های ویژه هریک را از دیگری متمایز می سازد ، آگاهی از میزان توا...