تشکیلات

اصل بیست و چهارم الی بیست و هفتم مهارت های کار تشکیلاتی...

اصل بیست و چهارم : شناخت اصول و مواضع تشکیلات شناخت مواضع تشکّل و آشنایی لازم با هر موضع گیری ، یکی از ضروریّات ، در آموزشِ اعضای تشکیلات است تا  عضو بتواند از عهده مسئولیت و وظایف خویش به خوبی برآید...
تشکیلات

اصل بیست و سوم مهارت های کار تشکیلاتی

اصل بیست و سوم : تهیه گزارش یکی از مهم ترین اقدامات جانبی در جریان سازی ها و به طور کلی فعالیت های فرهنگی ثبت و ضبط محتوا و گزارش تفصیلی برنامه هاست ، اهمّیت گزارش گیری به اندازه ای ضروری و زیاد است ...
تشکیلات

اصل دهم الی دوازدهم مهارت های کار تشکیلاتی...

اصل دهم : اصلی و فرعی کردن مسائل در تشکیلات رهبر معظم انقلاب دربارۀ اصلی و فرعی کردن مسائل می فرمایند : ((یک نکته دیگری که وجود دارد ، بحث اولویت هاست ، نگاه کنید ببینید چه کاری زمین مانده است . حالا...
تشکیلات

اصل نهم از مهارت های کار تشکیلاتی

اصل نهم : بصیرت سیاسی در تشکیلات بصیرت سیاسی لازمه یک تشکیلات انقلابی است ، بالاخص تشکیلات انقلابی به رهبر بصیر نیازمند است . مراد از بصیرت سیاسی ، دست یافتن به قدرتی است که انسان بتواند به واسطه آن ...
تشکیلات

اصل هشتم از مهارت های کار تشکیلاتی

اصل هشتم : کادر سازی در تشکیلات کادرسازی برای تشکیلات انقلابی اصل است و تشکیلاتی که کادرسازی نداشته باشد به انسداد می رسد. رهبر معظم انقلاب درباره کادرسازیِ امام خمینی می فرمایند:...
1

اصول مهارتی-اصل سوم-سازماندهی

در سازماندهی به دنبال این هستیم که با ایجاد نظم و ترتیب،کار را در مجاری خود قرار داده و متولّی برای کارِ مشخص پیدا کنیم....