139505091243085678247004

چهار نصیحت لقمان حکیم به پسرش در کلام امام صادق(ع)...

ازحسد بپرهیز، که در شأن تو نیست، و از بد اخلاقى دورى کن، که از سرشت تو نیست؛ چرا که تو با آن دو، جز به خودت زیان نمی ‏رسانى، و هر گاه خودت زیان‏رسانِ خود بودى، زحمت دشمنت را درباره کارت کم کرده ‏اى....