اهمّیت دیدار خویشاوندان

23d3727d9865a225dd13b499b071165f_L

روزى منصور دوانیقى امام صادق علیه السلام را به دربار خود احضار کرد، هنگامى که حضرت وارد شد، کنار منصور نشست.

 پس از آن، منصور دستور داد تا فرزندش مهدى را بیاورند؛ منصور خطاب به امام صادق علیه السلام کرد و اظهار داشت :یابن رسول اللّه ! حدیثى را پیرامون دیدار و رسیدگى به خویشان برایم گفته اى ، دوست دارم آن حدیث را تکرار فرمائى تا فرزندم ، مهدى نیز بشنود.

حضرت فرمود: چنانچه مردى با یکى از خویشان خود صله رحم نماید و از عمرش سه سال بیشتر باقى نباشد، خداوند متعال آن را به مدّت سى سال طولانى مى نماید؛ و اگر قطع صله رحم نمود و سى سال از عمرش باقى بود، خداوند آن را سه سال مى گرداند.

منصور گفت : این حدیث خوب بود؛ ولى قصد من آن نبود، حضرت فرمود: صله رحم سبب عمران و آبادى خانه و زندگى است ؛ و نیز موجب افزایش عمر خواهد بود، گرچه از خوبان نباشد.

منصور گفت : این خوب بود، ولى منظورم حدیث دیگرى است .

امام جعفر صادق علیه السلام فرمود:صله رحم بازخواست شب اوّل قبر و محاسبات قیامت را آسان مى گرداند؛ و دل مرده را با از بین بردن کینه ها و حسادت ها و ناراحتى ها زنده و شاداب مى نماید. در این هنگام منصور گفت : آرى ، منظورم همین حدیث بود.

 منبع: امالى شیخ طوسى ، ص ۳۱۶