چشم مادرشهید پس از ۳۲سال چشم‌انتظاری فرزندش روشن شد

[ad_1]


چشم مادرشهید پس از ۳۲سال چشم‌انتظاری فرزندش روشن شد و امروز پایان ۳۲سال چشم انتظاری مادر شهید «علیرضا قاسمی» است.

[ad_2]

لینک منبع