اردوی راهیان نور سرمربیان شجره طیبه صالحین تهران بزرگ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ اردوی راهیان نور سرمربیان شجره طیبه صالحین تهران بزرگ در مناطق عملیاتی جنوب کشور برگزار شد.