یا مَن سَبَقَت رَحمَتُه غَضَبَه

c0c573e5dc7131bbef234c1db8be04d8_L

تا وقتی سکوت کرده بودی ، ملکی آمده بود و از تو حمایت می کرد و جواب می داد اما وقتی تو خشم گرفتی و به پاسخ پرداختی آن ملک رفت و شیطان آمد.

رنگ چهره تغییر می کند . اعضای بدن به لرزش می افتد ، سخنان و حرکات تغییر میکند . شخص با دشواری حرف می زند ، سخنان زشت بر زبان می آورد به سوی این و آن حمله می کند پنجه می کشد ، مشت و لگد می زند لباس خود را میدرد به خود سیلی میزند ، و مشت به در و دیوار می کوبد و…

تصدیق کنیم فرمایش امیر مومنان علی علیه السلام را که فرمود ک عصبانیت و خشم شدید نوعی دیوانگی است چون شخص از آن پشیمان می شود و اگر پشیمان نشود ، دیوانگی اش ریشه دار و دائم است .

مرد اعرابی برای شتر خود از چاه آب می کشید .

– اجیر می خواهی ؟

– بلی . به هر دلوی سه خرما می دهم .

توافق کردند . مشغول کار بود که ریسمان پاره شد . اعرابی غضبناک ، جسارت کرد و سیلی به صورت او زد .

او دست کرد و دلو را بیرون آورد و با تبسم گفت : اما ریسمان پوسیده بود . من مقصر نبودم . خداحافظی کرد و رفت.

اعرابی که تنها شد حدس زد که او چه کس بود . از حلم او و خشم خود خجالت کشید بلکه نگران شد بلایی سرش آید . با خود گفت دستی که چنین جسارتی کرده باشد ، نمی خواهم . با کارد دست خود را برید و غش کرد و زمین افتاد .

کاروانی از آن راه می گذشت او را در آن حال دیدن به صورتش آب پاشیدند و به هوش آمد ماجرا را پرسیدند ؟

دست قطع شده را به دست دیگر گرفت و به راه افتاد سوی مدینه خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله .

رسید و عذرخواهی کرد ببخشید شما را نشناختم جسارت کردم .

– پس چرا با خود چنین کردی ؟

– دستی که به صورت نازنین شما سیلی زده باشد نمی خواهم .

– اعرابی ! اسلام می آوری ؟

– دست مرا شفا می دهید ؟

– حضرت دست بریده شده را به موضع خود گذاشت و آن را به شکل اول برگرداند .

– اعرابی شهادتین گفت .

شخصی نزد رسول خدا نشسته بود . اعرابی آمد و به آن شخص ناسزا گفت . شخص سکوت کرد و مرد  اعرابی بر دشنام و بد گویی خود افزود .شخص خشمگین شد و به جواب ایستاد .

رسول خدا از مجلس برخواست .آن شخص در پی حضرت دوید و گفت :

– یا رسول الله ! تا آن مرد ناسزا می گفت ، نشسته بودی و چون من پاسخ دادم برخاستی . این چه حکایتی است ؟

– تا وقتی سکوت کرده بودی ، ملکی آمده بود و از تو حمایت می کرد و جواب می داد اما وقتی تو خشم گرفتی و به پاسخ پرداختی آن ملک رفت و شیطان آمد . چون شیطان درآمد ، من برخاستم .

چند قطره سرکه ، یک ظرف عسل را خراب می کند . همین طور قدری غضب هم ایمان را تباه می کند .

– حواریون پرسیدند : شدید ترین چیز چیست ؟

– شدید ترین چیز ، خشم خداست .

– چگونه از خشم خدا مصون باشیم ؟

– به این وسیله که خشمگین نشوید

– ریشه خشم چیست ؟

– تکبر ، خود بزرگ بینی و تحقیر مردم .

– مشغول غذا دادن به مادر بود که قدری غذا روی لباس مادر ریخت . مادر عصبانی شد و حرف تندی زد . آیت الله کوهستانی سریع اتاق را ترک کرد و پس از چند لحظه برگشت و با خونسردی سلام کرد و گفت : ننه جان می خاهی لباست را عوض کنم . گویا هیچ اتفاقی نیفتاده .

بین انسان و دیگ زود پز باید فرقی باشد . دیگ زودپز وقتی جوش می آورد منفجر می شود . اگر انسان هم وقتی جوش می آورد منفجر شد ، در انسانیت خود شک کند ( حجت الاسلام قرائتی )