رای نیاوردن آقایان مصباح و یزدی خللی در شخصیت‌شان ایجاد نمی‌کند اما نبودشان برای خبرگان خسارت است

[ad_1]


رهبر معظم انقلاب فرمودند:برخی بزرگان هم هستند که رأی آوردن و یا رأی نیاوردن، هیچ خللی در شخصیت آنها ایجاد نمی‌کند و آقایان یزدی و مصباح از جمله این افراد هستند؛ حضور آنان در خبرگان باعث افزایش وزانت این مجلس می‌شود و نبودشان خسارت است.

[ad_2]

لینک منبع