زائرمحوری مهمترین اولویت آستان قدس رضوی است

[ad_1]


تولیت آستان قدس رضوی گفت: توجه به فقرا و مستمندان و زائر محوری در دستور کار آستان قدس رضوی خواهد بود.

[ad_2]

لینک منبع