موج سواری بر کشمکش‌های طایفه‌ای، آخرین برگ برنده سعودی

[ad_1]


نگاهی به تاریخ عربستان سعودی نشان می دهد که تفکرات سران این کشور برگرفته از تفکرات «ابن عبدالوهاب» است و بر این اساس سایت های جنون آمیز را در پیش گرفته و آتش جنگ و کشتار را در فاصله های زمانی مختلف در منطقه شعله ور ساختند.

[ad_2]

لینک منبع