تصمیم جدید دولت برای قیمت بنزین

[ad_1]


به نظر می رسد دولت هنوز به افزایش قیمت بنزین به عنوان یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه خود چشم امید بسته است؛ از اینرو به تغییر شاخص افزایش قیمت بنزین از “قیمت های جهانی” به “تورم داخلی” فکر می کند.

[ad_2]

لینک منبع