برگزاری اردوی برادران طرح شهید دستواره در اردوگاه شهید هاشمی نژاد بهشهر

 

r (5)به گزارش خبرنگار صالحین تهران بزرگ؛ اردوی برادران طرح شهید دستواره (جوانه های صالحین) بهشهر در اردوگاه شهید هاشمی نژاد این شهر با ظرفیت بیش از چهارده هزار نفر روز در حال برگزاری میباشد.

 

600-2(3)