اردوی جوانه های صالحین خواهر در مشهد مقدس در حال برگزاری میباشد.

به گزارش خبرنگار صالحین تهران بزرگ؛ اردوی خواهران طرح شهید دستواره مشهد مقدس در اردوگاههای مازندران و ثامن الحجج(ع) و دو حسینیه با ظرفیت بیش از پنجاه و پنج هزار نفر روز در حال برگزاری میباشد.