۹۴ سال کسادی خصوصی سازی/ فراهم شدن بستر نرم افزاری آزادسازی سهام عدالت

[ad_1]


رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به فراهم شدن بستر نرم افزاری آزادسازی سهام عدالت گفت: به دلیل وضعیت نامناسب بورس از یک سو و نیز مقاومتهایی که در برابر واگذاریهای دولت انجام می گرفت، سال ۹۴ سال پررونقی برای خصوصی سازی نبود.

[ad_2]

لینک منبع