برگزاری اردوی مشهد مقدس برادران طرح شهید دستواره

به گزارش خبرنگار صالحین تهران بزرگ؛ اردوی برادران طرح شهید دستواره مشهد مقدس در پنج حسینیه؛ رستگاران، طبسی ها، فاطمیون، بشرویه، موسی بن جعفر(ع)، مجتمع امام رضا(ع) و پادگان امام رضا(ع) با ظرفیت بیش از هشتاد هزار نفر روز در حال برگزاری میباشد.