چیستی و چرایی رای هفتم اسفند چه باید کرد؟

[ad_1]


سرمایه اجتماعی اصولگرایان در این انتخابات با راهبرد یک صدا، یک فهرست احیاء شد. دلیل این احیاء این بود که حداقل در تهران فهرست ائتلاف پس از فهرست جناح دولتی بود و نفر آخر به بعد از ۶۰۰ هزار رای به ۷۰ هزار رای سقوط کرد.

[ad_2]

لینک منبع