چون عارف به خاطر روحانی انصراف داده باید رئیس مجلس شود!

[ad_1]


عضو مرکزیت حزب منحله مشارکت مدعی شد چون عارف به خاطر روحانی از انتخابات ۹۲ انصراف داده، پس باید رئیس مجلس شود!

[ad_2]

لینک منبع