بودجه بدون برنامه!

[ad_1]


دولت بودجه سال ۹۵ را در حالی به مجلس تقدیم کرد که نتوانست در مهلت مقرر قانونی به این وظیفه عمل کند.

[ad_2]

لینک منبع