جزئیات طرح سهمیه بندی آب بر اساس کد ملی

[ad_1]


در طرح سهمیه بندی آب بر اساس کد ملی، الگوی مصرف هر فرد ابتدا بر اساس سه قالب مشخص شده و در فاز بعدی با تعیین الگوی مصرف آب در بخش خانگی هر شهر و روستا، الگوی مصرف هر شخص بر اساس شهر یا روستای محل زندگی آن فرد مشخص می شود.

[ad_2]

لینک منبع