گام باید محکم برداشته شود

گام باید محکم برداشته شود