نرخ دیه سال آینده ۱۹۰میلیون تومان تعیین شد

[ad_1]


سخنگوی قوه قضاییه گفت: نرخ دیه سال آینده ۱۹۰میلیون تومان تعیین شد.

[ad_2]

لینک منبع