جایگاه تربیت و اخلاق در اسلام

bfc8a3f9a352ea9f451a2822f5b0a6ad_L

جایگاه تربیت و اخلاق در اسلام
شخصیت اخلاقی عنصر اساسی و جوهره اصلی وجود انسان را تشکیل می¬دهد که هدف شرایع و برنامه¬های انسان سازی است؛ تحقق فلسفه شرایع و احکام الهی که همانا تکامل انسان و جاودانگی اوست جز با تخلق به اخلاق فاضله میسر نیست. امام صادق (ع) فرمود: به طولانی بودن رکوع و سجود شخص ننگرید چرا که این عملی است که بدان عادت کرده است و از ترک آن متحوش می-گردد بلکه به راستگویی و امانتداری او بنگرید. چنانکه ملاحظه می¬کنید در روایت بر صدق و امانت که دو اصل اخلاقی¬اند بیش از طول دادن عبادت تأکید شده و نماز و سجود و رکوع در مسیر انسان سازی و تربیت اخلاقی مؤثر دانسته شده است. اخلاق و عبادت مکمل یکدیگرند و هر یک در دیگری مؤثر و از دیگری متأثر است و این همگونی است که از دین مجموعه¬ای به هم پیوسته می-سازد که هر یک از اجزاء آن در تکامل انسان نقش آفرین است. پس از اصول و عقاید، دانش تربیت و اخلاق با مفهوم اسلامی¬اش، از نظر شرافت و جایگاه در صدر علوم و فنون قرار دارد؛ زیرا موضوع آن روح و نفس انسانی است یعنی «نفخه آسمانی» که در کالبد خاکی دمیده شده است از این رو علم اخلاق را برخی محققان «فقه اکبر» خوانده و برخی «طب روحانی» نامیده¬اند؛ زیرا اخلاق، شریعت باطن است و مقصد آن سلامت روح و معالجه امراض نفسانی است.
نقش تربیت و اخلاق در ساختار شخصیت انسان
تربیت و اخلاق در ساختار شخصیت انسان نقش تعیین کننده دارد و بدون آن آدمی به خیر و کمال نمی¬رسد و به سعادت دنیوی و اخروی دسترسی پیدا نمی¬کند احیای شخصیت انسان و فلاح و رستگاری او به فضایل اخلاقی است و سقوط و مسخ و تباهی شخصیت او به رذایل اخلاقی «قد افلح من زکیها و قد خاب من دسیها»